Betingelser skilt logo

Noen betingelser er jo nødvendige..

DEFINISJONER

I dette dokumentet skal følgende ord ha følgende betydninger …

1.1. “Avtale” betyr disse vilkårene i ethvert aktuelt forslag / estimat;

1.2. “Kunde” betyr organisasjonen eller personen som kjøper tjenester fra designeren Bilal Khushi fra BANKRUPT AS;

1.3 “Immaterielle rettigheter” betyr alle patenter, registrerte og uregistrerte design, opphavsrett, varemerker, kunnskap og alle andre former for immateriell eiendom, uansett hvor i verden de kan håndheves;

1.4 “Forslag” betyr en erklæring om arbeid, sitat eller annet lignende dokument som beskriver tjenestene som skal leveres av BANKRUPT AS

Pluss tegnet i Art deco stil av Bankrupt Studios

GENERELT

2.1 Disse vilkårene / betingelsene gjelder for alle kontrakter for levering av design- og utviklingstjenester av BANKRUPT AS

2.2. Før vi starter et prosjekt, skal BANKRUPT AS sende deg et forslag / estimat som skal spesifisere de tjenestene som skal utføres og beløpene som skal betales. Du skal varsle BANKRUPT AS umiddelbart hvis du ikke er enig i innholdet i forslaget / estimatet. Forslaget / estimatet er underlagt disse fulle vilkårene. Design- og utviklingstjenester skal starte når BANKRUPT AS mottar skriftlig bekreftelse og / eller signert aksept, og BANKRUPT AS har fullstendig informasjon om ditt registrerte navn og adresse (hvis et aksjeselskap) – Betingelser.

2.3. BANKRUPT AS skal bruke alle rimelige anstrengelser for å fullføre tjenestene innen estimert tidsramme, men tiden skal ikke være avgjørende for utførelsen av noen tjenester.

Design- & PROSJEKTKOSTNADER og betaling AV DISSE

3.1. Design- og prosjektkostnader for ytelsen til tjenestene og betalingsplanen er som beskrevet i forslaget / estimatet.

3.2. I tilfelle prosedyrene dine krever at faktura sendes inn mot en innkjøpsordre for betaling, skal du være ansvarlig for å utstede en slik innkjøpsordre før tjenestene begynner. Du samtykker i at denne klausulen fortsatt skal gjelde i tilfelle manglende innhenting av en innkjøpsordre, og forsinket betaling vil medføre renter og gebyrer som beskrevet i klausul 3.3 nedenfor.

3.3. Indrevelseskostnader og renter belastes i samsvar med Lovdata. BANKRUPT AS supplerer forsinket betaling i henhold til forsinkelsesrenteloven. BANKRUPT AS skal ha rett til å ta purregebyr på forfalte fakturaer.

3.4. BANKRUPT AS kan be deg om å betale en prosentandel av det totale beløpet før arbeidet påbegynnes, med en ytterligere prosentandel på en eller flere gjensidige avtalt trinn i prosjektet.

3.5. Når et prosjekt er startet, anses gebyret for å ha avtalt for hele prosjektet å være påløpt, med mindre vi har avtalt betalingsdato i kontrakten. Kunden har ingen rett til å holde tilbake eller redusere betaling basert på ditt kritiske svar på, eller vurdering av, arbeidet vi interaktivt har laget.

3.6. Hvis du bruker materiale produsert før BANKRUPT AS har fakturert for den siste fasen, forbeholder BANKRUPT AS seg retten til å fakturere deg for det avtalte beløpet.

Kundens forpliktelser

4.1. For å gjøre det mulig for BANKRUPT AS å utføre forpliktelsene i henhold til denne avtalen, skal du:

4.1.1. samarbeide med BANKRUPT AS;

4.1.2. gi all aktuell informasjon som kreves av BANKRUPT AS;

4.1.3. få alle nødvendige tillatelser og samtykke som kan være nødvendige før tjenestene begynner; og

4.1.4. oppfylle slike andre krav som kan være angitt i forslaget / estimatet

4.1.5. oppgi din registrerte firmaadresse hvis et registrert selskap, eller en bostedsadresse

4.2 Du er ansvarlig for å kompensere BANKRUPT AS for alle utgifter som BANKRUPT AS pådrar seg som et resultat av at du ikke overholder klausul 4.1.

4.3. I tilfelle du ikke benytter deg av noe materiale som BANKRUPT AS produserer for deg i samsvar med forslaget / estimatet, fritar du BANKRUPT AS for all ansvar for tap av inntekt eller for eventuelle kostnader eller skader påført deg eller tredjepart som et resultat av forsinkelser som er forårsaket din virksomhet eller en tredjeparts virksomhet.

4.4. Skulle du av en eller annen grunn ikke opprettholde kommunikasjonen med BANKRUPT AS med hensyn til et prosjekt som du har inngått kontrakt/avtale, vil BANKRUPT AS utstede en faktura for betaling i henhold til de avtalte og signerte vilkårene.

4.5. Skulle noe prosjekt forbli uferdig etter 60 dager, forbeholder BANKRUPT AS seg retten til å fakturere all arbeidet til dags dato – selv om prosjektet deretter fortsetter etter den tiden og til det avtalte omfanget i henhold til forslaget.

4.5. Skulle noe prosjekt forbli uferdig etter 60 dager, forbeholder BANKRUPT AS seg retten til å fakturere all arbeidet til dags dato – selv om prosjektet deretter fortsetter etter den tiden og til det avtalte omfanget i henhold til forslaget.

BANKRUPT STUDIOS FORPLIKTELSER

5.1. BANKRUPT AS skal levere tjenestene i samsvar med bestemmelsene i forslaget / estimatet. Hvis du er misfornøyd med noe arbeid BANKRUPT AS har produsert for deg, vil BANKRUPT AS gjøre sitt beste for å løse dine misnøyer. Du samtykker i å diskutere det med BANKRUPT AS så snart det lar seg gjøre og bekrefte årsakene til misnøyen din skriftlig innen 14 dager etter mottak av det siste utkastet eller før en egen avtalt frist.

5.2. I tilfelle du eller en tredjepart forhindrer eller forsinker BANKRUPT AS fra å påta seg eller oppfylle noen av sine forpliktelser i henhold til denne avtalen, skal BANKRUPT AS varsle deg så snart som mulig, og:

5.2.1. BANKRUPT AS tar ikke ansvar for forsinkelser i fullførelsen av et prosjekt;

5.2.2. hvis mulig, vil tidsplanen for prosjektet endres tilsvarende;

5.2.3. Du vil bli varslet hvis BANKRUPT AS har til hensikt å gjøre krav på merkostnader.

5.3. BANKRUPT AS vil gjøre sitt ytterste for å sikre at design er fri for stavefeil og andre feil. Ansvaret for å kontrollere stavefeil og bokstaver er imidlertid kunden sitt, og kunden fritar BANKRUPT AS for ansvar for eventuelle kostnader som oppstår som følge av at slike feil dukker opp i det endelige materialet.

Endringer i forslaget eller estimatet

6.1. Partene kan når som helst lage en gjensidig avtale og gjennomføre et nytt forslag. Eventuelle endringer i omfanget av tjenester som skal leveres i henhold til denne avtalen som skal angis skal gjenspeile de endrede tjenestene og gebyrene og andre vilkår som er avtalt mellom partene.

6.2. Du kan når som helst be om endringer i forslaget ved skriftlig varsel til BANKRUPT AS. Ved mottakelse av forespørselen om endringer skal BANKRUPT AS innen fem virkedager eller en annen periode som er avtalt mellom partene, gi deg skriftlig beskjed ved effekten av slike endringer, hvis noen, på gebyrene og andre vilkår som allerede er avtalt mellom partene.

6.3. Der BANKRUPT AS gir kunden skriftlig beskjed om å godta endringer på vilkår som er forskjellige fra de som allerede er avtalt mellom partene, skal du innen fem virkedager etter mottak av en slik varsel eller annen periode som måtte være avtalt mellom partene, gi råd til BANKRUPT AS ved skriftlig varsel om du ønsker at endringene skal gjennomføres.

6.4. Hvis endringene er avtalt, vil estimatet bli endret tilsvarende. Hvis du ikke ønsker å fortsette, vil denne avtalen opphøre, og BANKRUPT AS vil sende inn en endelig faktura for det arbeidet som er utført til det gjeldende punktet. Det betales i samsvar med avsnitt 3.2 ovenfor.

KOMPENSASJON

Betingelser om kompensasjon: Kunden skal frita BANKRUPT AS for alle krav, kostnader og utgifter som BANKRUPT AS måtte pådra seg og som oppstår, direkte eller indirekte, fra ditt brudd på noen av dine forpliktelser i henhold til denne avtalen, inkludert eventuelle krav anlagt mot BANKRUPT AS med påstand om at tjenester levert av BANKRUPT AS i samsvar med forslaget bryter med patent, copyright eller taushetsplikt eller annen lignende rett fra en tredjepart.

GARANTI

BANKRUPT AS garanterer at tjenestene som utføres i henhold til avtalen og skal utføre ethvert prosjekt med dyktighet og forsiktighet, og av en kvalitet som er i samsvar med generelt aksepterte industristandarder og praksis.

Ansvarsbegrensning

Under ingen omstendigheter skal BANKRUPT AS stå ansvarlig for tap av virksomhet, tap av muligheter eller tap av fortjeneste eller for noe annet indirekte eller følgelig. Dette gjelder selv når et slikt tap med rimelighet kan forutses og til tross for at BANKRUPT AS ble gjort oppmerksom på muligheten for at du skulle lide et slikt tap.

Oppsigelse av tjenester

10.1. Begge partene kan umiddelbart si opp denne avtalen ved skriftlig varsel til den andre dersom:

10.1.1. den andre parten begår et vesentlig brudd på denne avtalen, og i tilfelle brudd som kan utbedres, unnlater å ordne det innen 14 virkedager etter at den andre parten har fått skriftlig melding om det;

10.1.2. den andre parten begår et vesentlig brudd på denne avtalen som ikke kan utbedres under noen omstendigheter;

10.1.3. den andre parten tar en avgjørelse om avvikling (annet enn for formål med sammenslåing eller gjenoppbygging av løsemiddel), eller en domstol med kompetent jurisdiksjon som gir en pålegg om dette;

10.1.4. den andre parten slutter å drive sin virksomhet (går konkurs/bankrupt) eller i det vesentlige hever deler av sin virksomhet.

Immaterielle rettigheter

11.1. Når du kjøper tjenester fra BANKRUPT AS, kjøper du opphavsretten til verket BANKRUPT AS skaper for deg, og dette tildeles deg ved mottak av full og endelig betaling av alle skyldige beløp. BANKRUPT AS beholder opphavsretten til den avtalte betalingen er oppfylt. Hvis BANKRUPT AS ikke blir betalt, forbeholder BANKRUPT AS seg retten til å nekte bruk av noe arbeid til noe formål.

11.2. BANKRUPT AS forbeholder seg retten til å bruke ethvert verk produsert for deg, til markedsføring.

UTENLANDSKE BETALINGER

Det er kundens ansvar å dekke kostnadene for eventuelle gebyrer for utenlandske bankoverføringer og valutakonvertering.

Pluss tegnet i Art deco stil av Bankrupt Studios
Pluss tegnet i Art deco stil av Bankrupt Studios
Barcode i Oslo Bjørvika outlines

Trykk hvor som helst på skjermen.